Vol. 53 No. 5 (2021)

Published: 2021-05-31

Articles

 • Effects of different mixing methods on the rejuvenation and operation of anammox sludge

  LI Dong, CAO Zhengmei, ZHANG Jie, ZHANG Shirui, LI Shuai
  1-6
 • Study on the Synergistic Fe(III) Adsorption of BioMnO x on the Oxidation of Non-steroidal Drugs

  QIN Songyan, Lü Wujuan, HUANG Xin, HU Jie, LUO Yi, ZHAO Lixin
  7-16
 • Cathodic electric field activation persulfate in-situ regeneration of saturated activated carbon fiber

  ZHAO Chun, DING Haojie, CHENG Nuo, LIU Zhen, ZHANG Jian, ZHENG Huaili, DENG Huiping
  17-25
 • Study on the resistance of cultivable resistant bacteria during pig manure composting

  WANG Yao, MA Guangyu, WEN Qinxue, MA Fang, CHEN Zhiqiang
  36-40
 • Estimation of Water Loss in Water Supply Network Using Improved ICA-R Algorithm

  GAO Jinliang, CHEN Jianxun, ZHENG Chengzhi, DENG Liqun, LI Jianyu
  41-47
 • Comparative analysis of calculation methods for water distribution system partitioning

  LI Huayu,WU Shan,HOU Benwei,CHENG Yulin
  48-55
 • Diagnosis of Drainage Pipeline Defects Based on GA Optimized ELM Neural Network

  ZHENG Maohui, LIU Shaofei
  56-65
 • Numerical analysis of flow field in solid-state fermentation reactor and optimization of stirring parameters

  XIANG Chuang, LI Lili, WANG Kun, ZHAO Qingliang, JIANG Junqiu,WEI Liangliang,TANG Yunrong
  66-72
 • Sponge City Construction Approach and Regional Runoff Control from the Perspective of Watershed Scale

  HE Yihuan , WANG Jianlong, TONG He , ZHAO Mengyuan
  73-78
 • The characteristics of urban morphology and fuzzy comprehensive evaluation of gentrified neighborhoods

  CHENG Haomiao, WANG Bowei
  79-85
 • Calculation method of long-term bearing capacity of static pressure piles considering the rheological effect of soft clay

  LI Jingpei , FENG Ce, LI Lin
  86-93
 • Influence of different grouting conditions on the shear characteristics of sand-concrete interface

  WU Yue , ZHAO Chunfeng, LIU Fan , WANG Youbao, FEI Yi
  94-102
 • Simulation of hydraulic-mechanical coupling cyclic plasticity of unsaturated soil under constant suction

  LI Tao , LI Xiaoxuan, PENG Liyun
  104-109
 • Analysis of elasto-viscoplastic consolidation of sand drain foundation considering non-Darcy seepage

  LIU Zhongyu,XU Chuanyong,ZHU Xinmu,ZHANG Jiachao,XIA Yangyang
  110-118
 • Model Test Study on Vegetation Protection of Sandy Soil Slope in Heavy Rain

  SONG Xianghue, TAN Yong ,ZHANG Shengjie
  119-225
 • Shear stress-strain relationship of high-pressure frozen (thawed) soil-structure interface

  LIU Zhiqiang ,WANG Bo,WANG Tao ,DU Baojiang ,XIAO Hai
  126-135
 • Tests on freeze-thaw characteristics of unsaturated dispersive clay

  WANG Lixiang ,YUAN Xiaoming ,SU Anshuang ,LI Zhaoyu
  136-142
 • Modification of the spring by the response displacement method using the two-parameter foundation model

  QIU Yanjia,ZHANG Hongru,YU Zhongyang
  143-151
 • Influence of Axial Compression on Dynamic Characteristics of Granite under Cyclic Impact Load

  TIAN Nuocheng ,WANG Zhiliang ,XIONG Feng ,LIU Zhiyi
  152-158
 • Experiments on consolidation of sewage sludge drainage from landfill with iron salt conditioning combined with vacuum preloading method

  WU Yajun ,DENG Qingyang ,ZHANG Xudong ,LI Jing
  159-168
 • Dynamic response test of shield cutter in the process of cutting concrete

  XU Yu ,LI Xinggao ,YANG Yi ,MU Juwen ,SU Weilin
  169-175
 • Review and analysis on research and application of static crushing technology

  ZHENG Wenzhong, LI Ruisen, XU Libo, HOU Xiaomeng
  176-185
 • PRECIPITATION ALGORITHM TO LEAF WATER POTENTIAL AND OVERALL CROP HEALTH USING AI BASED

  Dr. Deepak Arya*, Munendra Chauhan, Amit Saini & Pratibha Chaubey
  186-194