(1)
Sejal Thakkar*, Dr.Chirag Patel, Ved Suthar, Mitansh Gor, Raj Madhu, Prahar Shah, Yashas H Majmudar, Dharmik Patel & Jainam Patel. IMAGE SEGMENTATION AND DEEP LEARNING FOR PLANT DISEASE DETECTION. Editorial 2022, 54, 30-39.